Beschrijving

Markeerelementen CLP no. 1272/2008.
Geen classificatie.
Andere markering:
EUH210 Veiligheidsdatasheet kan opgevraagd worden.
EUH208 Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC nr. 247-500-7], mengsel (3:1) dat 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC nr. 220-239-6] bevat.
Kan allergische reactie veroorzaken

TOP